Ordliste:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

J

K

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Ord og uttrykk i forbindelse med eiendomsomsetning

 

Adkomstdokumenter

Dokumenter som gir rettighet til en bestemt bolig. Består av 3 elementer, andelsbevis, innskuddsbevis og leiekontrakt.

 

Aksjeleilighet

En leilighet i et boligaksjeselskap. Ved å kjøpe en aksje i boligaksjeselskapet får man bruksretten til en bestemt leilighet.

 

"As is" klausul

Indikerer at kjøper må godta alle eiendommens feil og mangler slik de er ved overtakelsen. Forbeholdet unntar likevel ikke selger for opplysningsplikt for feil han visste eller burde visst om.

 

Altan

Balkong som hviler på søyler eller stolper.

 

Ansvarsrett

Godkjent for Ansvarsrett: Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Foretak med sentral godkjenning oppnår en enklere byggesaksbehandling i kommunen, fordi kommunen normalt skal legge den sentrale godkjenningen til grunn ved vurdering av ansvarsrett. Sentralt godkjente foretak kan dermed vise frem beviset for sin sentrale godkjenning istedet for å dokumentere kompetansen sin i hver enkelt byggesak.

 

Approbasjon

Godkjenning, særlig fra det offentlige. F.eks ved godkjenning av byggemelding.

 

Arveavgift

Skatt som betales til det offentlige av arvemidler, forskudd på arv eller gave i hht. vedtak som treffes av Stortinget hver år.

 

Arvefeste

Særegen form for tomtefeste eller jordleie som går ut på at jorden/grunnstykke festes bort for festeren og hans arvingers levetid gjennom ett eller flere ledd, eller for ett bestemt antall år.

Arvemelding Opp

Melding til Skattefogden for beregning av arveavgift.

 

Avtalepant

Også kalt kontraktspant, betyr panterett som er stiftet ved frivillig avtale mellom to parter, pantsetter og panthaver. Dette i motsetning til utleggspant, tvangspant eller lovpant.

Balkong Opp

Utbygg som danner utendørs oppholdssted.

 

Boligareal

Et uttrykk for bruksarealet i en bolig. Kott og boder blir ikke tatt med. Forkortes BOA.

NB! Boligareal etter målereglene i NS3490, er ikke nødvendigvis i samsvar med byggeforskriftenes krav til oppholdsrom.

 

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er en rapport spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen ved kjøp/salg, og gir en god oversikt over byggets tilstand. Kan eventuelt leveres med verdivurdering eller arealberegning.

 

Botid

Den tiden man har bodd i en bestemt bolig (må være registrert i folkeregisteret).

 

Bruksareal

Et uttrykk for en boligs areal, begrenset av ytterveggenes innside. Fratrukket piper og kanaler som er over 0,5m². Dette arealet er alltid større enn boligarealet. Forkortes BRA.

 

Bruksdeling

Ordning av rådighetsspørsmål i forholdet mellom sameiere. Bruksdeling skal hindre at sameierne kommer i konflikt med hverandre, og avgjøres ved skjønnssak.

 

Brukshevd

Stiftelse av en bruksrett ved hevd. Se hevd.

 

Bruksnummer

Se Gårdsnummer

 

Brukspant

Pantsettelsesforhold der panthaveren har og driver pantet for egen el. pantsetters regning, slik at avkastning tilfaller panthaver som rente.

 

Bruksrett

I tillegg til å disponere det areal som naturlig hører til boligen kan det også være en klausul om bruk av andre arealer (hage, andel av fellesarealer, etc.). Denne nedtegnede rettigheten kalles bruksrett.

 

Bruksrettighet

Rett til begrenset rådighet over annen manns eiendom (positiv servitutt). Se servitutt.

 

Bruttoareal

Er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggens utside og til midt i vegg mot eventuelle naboleiligheter eller fellesdel (f.eks trapperom). Forkortes BTA.

 

Byggekostnadsindeks

En indeks som viser økningen i byggekostnadene over tid. Indeksene kan deles inn i forskjellige typer bygg.

 

Byggelån

Lån som gis til oppføring av bygg. Kostnaden består av et etableringsgebyr, løpende rente, og provisjon av maksimal byggelånsum. Etter byggeperioden konverteres lånet til et langsiktig lån.

 

Bygsle

Leie av tomteareal.

 

Culpa

Subjektiv skyld, enten i form av rettsstridig hensikt, forsett, bevisst eller ubevisst uaktsomhet. Culpa kan lede til straffansvar eller til økonomisk erstatningsansvar.

 

Culparegelen

Skyldprinsippet i erstatningsregelen.

 

Dagbok

Protokoll for innføring av dokumenter som forlanges tinglyst - føres i kronologisk orden, og anmerkes deretter i grunnboken.

 

Deklaratorisk

Lovgivning som kan fravikes ved avtale.

 

Depositum

Noe som blir deponert som sikkerhet. I et leieforhold er det normalt at en viss pengesum blir brukt som et depositum.

 

Depot

Betegnelse for de verdier som er deponert.

 

Depoterklæring

Erklæring fra lånegiver om at de besitter adkomstdokumentene som sikkerhet for belåning.

 

Dokumentavgift

En offentlig avgift som må betales ved overføring av fast eiendom.

 

Dødsbo

Formuesmassen som skal skiftes etter arvefall. Forvaltes enten privat, ved skifteretten eller av testamentsfullbyrder oppnevnt i testament av arvelateren.

 

EDR (Eiendommers Data Register)

Eiendomsregister med opplysninger om landets eiendommer.

 

Eiendomsmegler

Profesjonell mellommann ved omsetning av fast eiendom, vanligvis uten fullmakt fra partene. Eiendomsmegler virksomhet er underlagt bevillingskrav og nærmere regler i eiendomsmeglerlov.

 

Eiendomsskatt

Dette er en skatt som betales til kommunen på grunnlag av en eiendoms bruttoverdi. Bruttoverdien blir fastsatt særskilt. Satsene skal ligge i området 2-7 promille. Mange kommuner har valgt å ikke ha eiendomsskatt.

 

Eierleilighet

En leilighet som man selv eier. Foruten gårds,- og bruksnummer har en eierleilighet et eget seksjonsnummer.

 

Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikringen er en ansvarsforsikring som selgeren tegner for å sikre seg selv. Den dekker mer eller mindre av det økonomiske ansvaret selgeren har overfor kjøperen etter avhendingsloven eller kjøpsloven. Dette er altså ikke en gjenstandsforsikring som dekker alt kjøperen mener er galt ved boligen.

 

Ekspropriasjon

Tvungen avståelse av eiendom el. rettigheter. Ifølge Grunnlovens § 105 skal den som har eiendommen som kreves avstått, ha full erstatning av den som krever ekspropriasjon. Ekspropriasjonserstatningen skal fastsettes ved rettslig skjønn.

 

Endossement

Forpliktende overdragelse av sjekk, veksel el. vekselobligasjon ved påtegning av dokumentet. Overdrageren (endossenten) hefter overfor endossataren (erververen) for vedkommende fordring eller pålydende med tillegg av renter og omkostninger.

 

Fellesgjeld

Gjeld tatt opp på vegne av alle beboere i en boliggård kalles fellesgjeld. Denne fordeles normalt på den enkelte beboer på bakgrunn av boligenes størrelse. Renter og avdrag betales normalt via den månedlige husleien.

 

Ferdigstillelsesgaranti

En garanti for at en kontrakt sluttføres. Brukes for eksempel ved oppføring av bolighus.

 

Festeavgift

Betalingen for å feste (leie), som oftest selve tomten huset står på.

 

Festekontrakt

En avtale om leie av fast eiendom, som oftest en tomt.

 

Festeregulering

Regulering av festetid, reguleres vært 10. år dersom ikke annet er avtalt.

 

Forhåndstakst

Forhåndstakst er en forhåndsvurdering av en eiendom og gjelder som regel ikke før eiendommen er bebygd.

 

Forkjøpsrett

Den rett en person har til å tre inn i et kjøp til høyeste pris selgeren kan få hos en annen - særlig praktisk ved fast eiendom. Avtaler om forkjøpsrett må tinglyses for å ha rettsvern. Lovfestet forkjøpsrett har sameiere når medsameier vil selge sin part, kommunen ved overdragelse av leiegårder, andelshavere i boligbyggelag og borettslag ved andelssalg i borettsforhold.

 

Forsikring, fast sum

Fast sum forsikring dekker:

· Er forsikringssummen lik forsikringsverdien eller høyere, erstattes skaden.

· Er forsikringssummen lavere enn forsikringsverdien, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet

  mellom forsikringssummen og forsikringsverdien. Dvs Underforsikring.

 

Forsikringssum

Det beløp som forsikringstaker har fastsatt (gjelder fastsum og førsterisikoforsikring).

 

Forsikringsverdi

Hva det koster å anskaffe en tilsvarende ny ting.

 

Fravikelig lov

Se deklaratorisk.

 

Fremleie

En leiers utleie av den rettighet han selv har leiet. Vanligvis ikke tillatt uten samtykke fra den opprinnelige utleier.

 

Fullverdiforsikring

En fullverdiforsikret bygning er til enhver tid forsikret for hva det på skadedagen vil koste å gjenoppføre en tilsvarende eller tilnærmet tilsvarende bygning. Meromkostninger ved byggemåte og utstyr som er urasjonell etter dagens byggeskikk tas ikke med. Erstatningen vil være hva det koster å bygge en ny tilsvarende bygning, uavhengig av hva forsikringssummen måtte være.

 

Førsterisikoforsikring

Førsterisikoforsikring dekker skader inntil de avtalte summer, men ikke høyere enn forsikringsverdien. Det foreligger ikke underforsikring, men skaden er begrenset til forsikringssummen.

 

G.nr og bnr.

En eiendoms betegnelse i grunnboken, kan suppleres med tomtenummer, seksjonsnummer og lignende. Se også registrernummer.

 

Gjeldsbrev

Dokument som er skriftlig og som oppfyller visse andre vilkår, og der utstederen forplikter seg til å betale en bestemt sum penger.

 

Gjenboer

En beboer som har innsyn til en bolig eller leilighet.

 

Grunnbok

Tinglysingsregister over faste eiendommer i Norge. Viser eiendomsovergang, pantsettelser, utleggs- og utpantningsforretninger, bruksrettigheter og andre rettigheter i fast eiendom, se også dagbok.

 

Grunnbokshjemmel

Har den som i grunnboken fremstår som eier av vedkommende eiendom, og som derav har rett til å få tinglyst et dokument som gir uttrykk for en rettshandel vedrørende denne eiendom.

 

Grunnbyrde

Forpliktelse som hviler på en fast eiendom slik at den som til enhver tid er hjemmelsaver av eiendommen skal utrede visse faste periodiske ytelser.

 

Grunnbyrdekontrakt

Spesiell type festekontrakt (juridisk uenighet om det faktisk er å anse som festekontrakt)

 

Grunnflate

Utvendig grunnmur eksklusive terrasse/balkonger, utvendige trapper o.l

 

Gyldighet

Gyldigheten av en takst avhenger av endringer i markedet og av eventuelle endringer på/i eiendommen/boligen. Takster eldre enn 6 mnd må brukes med største forsiktighet, det anbefales å kontakte takstmannen.

 

Gårdsnummer

Nummeret til en landeiendom. Denne kan ha flere bruksnummer/seksjonsnummer.

 

Gårdsnummer/bruksnummer

Et nummereringssystem for eiendommer. Gårdsnummeret gjelder for den opprinnelige gården. Bruksnummeret gjelder for de enkelte deler den opprinnelige gården er delt inn i.

 

Heftelse

Forpliktelse som hviler på fast eiendom.

 

Hevd

Rettighetserverv basert på langvarig rådighetsutøvelse over fast eiendom eller løsøre i aktsom god tro. Hevdstiden er for fast eiendom 20 år, for løsøre 10 år.

 

Hjemmel

Lovlig adkomst til en ting eller rettighet.

 

Hjemmelshaver

Eieren av en eiendom. Vedkommende står oppført i grunnboken som eier.

 

Håndpant

Pant i ting som må settes ut av pantsetters besittelse for å ha virkning overfor tredjemann.

 

Ideell eiendomsrett

Er betegnelsen når flere personer i felleskap har eiendomsretten til en ting slik at ingen av dem eier noe særskilt del.

 

Ihendehaverobligasjon

Likelydende ihendehavergjeldsbrev utstedt i større antall enkeltobligasjoner (partialobligasjonslån).

 

Ihendehaverobligasjonslån

Låneform der lånesummen er spredt på enkeltobligasjoner (partialobligasjonslån). Betales til ihendehaveren, som eier og disponerer papirene.

 

Kapitalisering

Verdisetting av en investering ut fra en vurdering av investeringens fremtidig avkastning.

 

Kapitalisert verdi

Kapitalisert verdi/utleievurdering er den markedsleie takstmannen mener boligen kan leies ut for. Utgifter tilknyttet eiendommen skal alltid ansettes (fellesutgifter, forsikring, vedlikehold med mer). Netto leie kan kapitaliseres med en prosentssats som fremkommer etter vurdering av lånerente, inflasjon og risiko.

 

Konsesjon

Tillatelse eller bevilgning av offentlig myndighet til ervervelse av fast eiendom eller til å drive en bestemt økonomisk virksomhet.

 

Konvertering

Ombytting av et lån med et annet, f.eks konvertering av byggelån til fastlån.

 

Legalpant

Er pantrett som blir etablert med hjemmel i enkelte lover, som regel til fordel for det offentlige, uten at avtale foreligger.

 

Ligningstakst

Verdigrunnlag for å bestemme formuen ved ligning (for bolig også grunnlag for å beregne "fordel ved å bo i egen bolig")

 

Ligningsverdi

Se ligningstakst

 

Lovhjemmel

Hjemmel i gjeldende lov.

 

Løsøre

Alle gjenstander som ikke kommer inn under begrepet fast eiendom.

 

Løsøreregisteret

Landsregisteret for rettigheter i løsøre. Registeret omfatter også tinglyste ektepakter.

 

Lånetakst

En takst over eiendommen som skal gi grunnlag for hvor mye en eiendom kan belånes med. En lånetakst ligger i området 80-85 % av verditaksten. Verditaksten skal tilsvare markedsverdien av eiendommen.

 

Låneverdi

Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi lånegiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i eiendommen/boligen.

 

Makeskifte

Bytte av fast eiendom mot annen fast eiendom.

 

Markedsverdi

Markedsverdien er "det ansatte beløp som takstmannen mener eiendommen/boligen normalt kan omsettes for på takseringsdatoen". Begrepet markedsverdi er internasjonalt og erstatter det gamle begrepet "normal salgsverdi" som fortsatt benyttes i en del takster.

 

Morarente

Rente som påløper ved for sen betaling.

 

Mortifikasjon

Erklæring som går ut på at et bestemt forhold eller et dokument blir kjent ugyldig (dødt og maktesløst). Mortifikasjon besluttes av domstolene.

 

Målebrev

Et dokument som viser nøyaktig beliggenhet og grenser for en eiendom.

 

Naborett

Rettsregler om forholdet mellom naboer. Regulerer utstrekningen av eiendomsrådighet i naboforhold, og de plikter som påhviler en grunneier overfor hans naboer.

 

Namsmann

Offentlig tjenestemann som utfører de tvangsforretninger som loven legger til namsmannen (utleggsforretninger, utkastelsesforretninger, tvangssalg). I lensmannsdistrikt er lensmannen namsmann, i byene finnes normalt særskilt namsmann.

 

Namsrett

Navnet på herreds- eller byretten når den medvirker ved tvangsfullbyrdelse.

 

Normal salgsverdi

Se Markedsverdi.

 

NS 3490

For at areal skal være måleverdig (i hht NS 3490) må takhøyden være minst 190 cm i minimum 60 cm bredde. Ved skråtak måles 60 cm utenfor høyden på 190 cm. Byggeforskriftens krav er at kun del av boenhet kan ha takhøyde på 190 cm. Normalkravet er 240 cm.

 

NTF (Norges Takseringsforbund)

Norges største takseringsorganisasjon.

 

Nøkkelpant

Betegnelse på varer som er pantsatt ved at de er plassert i avlåst rom hvis nøkler er overlatt panthaveren, som regel en bank.

 

Obligasjonsleilighet

En leilighet der leieren yter et lån til den som eier bygningen. Obligasjonen gir leieren rett til å leie leiligheten. NB: Opprettelse av obligasjonsleiligheter er forbudt, men eksisterende forhold er fremdels tillatt og reguleres etter husleieloven.

 

Omløpsmidler

De av en virksomhets eiendeler som under normale forhold vil bli ombyttet med andre tilsvarende eiendeler i løpet av kort tid.

 

Panteattest

Bekreftet utskrift fra tinglysingsdommer om heftelser som hviler på fast eiendom eller annen gjenstand.

 

Pantebok

Bok hvor kopi av tinglyste dokumenter føres inn hos tinglysningsembetene.

 

Pantebrev

Eldre betegnelse på dokument som stifter en panterett. Det samme som pantobligasjon i praksis, men sikter egentlig mot "pantedelen" av obligasjonen.

 

Pantedokument

Et hvert dokument som gir uttrykk for en panterett stiftet ved avtale, f.eks pantobligasjon.

 

Panteheftelse

En heftelse som har pant i en eiendom, bil eller lignende.

 

Panterett

Den rett en kreditor har til å søke dekning for sitt pantekrav i et eller flere nærmere bestemte formuesgoder (pantobjekt). Dekningen skjer i alminnelighet ved tvangssalg.

 

Pantobligasjon

Dokument som etablerer pant i formuesgode, typisk fast eiendom.

 

Pantsettelseserklæring

Erklæring om pantsettelse. Brukes ofte i forbindelse med pantsettelse av en gjort pantobligasjon, verdipapirer og verdigjenstander.

 

Partialobligasjon

Ihendehaverobligasjon. Gjeldsbrev som lyder på en andel i et større lån eller pantobligasjon.

 

Personkreditt

Kredit som kun baseres på grunnlag av lånetakerens generelle økonomi, omdømme og lignende

 

Pliktdel

Den 2/3 av arvelaters midler som ikke kan testamenteres bort til fortrengsel for livsarvinger.

Pliktdelen er etter arveloven 1972 begrenset oppad til 1 000 000 kr for hvert av arvelaters egne barn og 200 000 for hver fjernere livsarving.

 

Preseptorisk

Ufravikelig. En preseptorisk lov kan ikke fravikes ved avtale og gjelder altså uansett hva som måtte være fastlagt i avtalen.

 

Primærdel

(tidligere hoveddel) Oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, toalett, vaskerom, badstue, trimrom, rom for svømmebasseng, vindfang, entré, vinterhager og rom for kommunikasjon, inklusiv trapp mellom rom som nevnt her.

 

Prioritet

Rangorden mellom heftelser i formuesgoder, særlig fast eiendom.

 

Proklamasjon

Offentlig kunngjøring med oppfordring til arvinger eller kreditorer om å melde sine fordringer innen en viss frist.

 

Prokura

Fullmakt til å opptre på en annens vegne i et foretningsforhold, og til å tegne firmaet i alt som hører til fullmaktgivers forretning. Prokurist kan ikke avhende eller behefte (pantsette) fullmaktgiverens faste eiendommer.

 

Prokurist

En som har fått fullmakt til å opptre på en annens vegne.

 

Prosentligning

Den inntekten som regnes av fordelen av å bo i egen bolig. Inntekten regnes i prosent av en nærmere fastsatt ligningsverdi, og inntektsføres i selvangivelsen.

 

Realkreditt

Kreditt som er basert på sikkerhet i en formuesgjenstand, f.eks fast eiendom.

 

Realregister

Grunnbok og lignende rettighetsregistre ordnet etter de formuesgoder som rettighetene gjelder.

 

Registernummer

For eiendom, en fast eiendoms betegnelse i grunnbøkene. Registernummer består av gnr. og bnr., foruten tomtenummer, seksjonsnummer, veinummer ol.

 

Regress

Det dekningskrav som en som betaler en fordring, har overfor sine medskyldnere. Rett til å kreve dekket et utlagt beløp.

 

Reguleringsplan

Offentlig planer for utforming og bruk av arealer og bygninger i et gitt område.

 

Rehabilitering

Gjenoppbygge, sette en bygning i god funksjonsdyktig stand igjen.

 

Reklamasjonsvurdering

Vurdering av det som det skal reklameres på, f.eks vurdering av mulig feil og svikt i forbindelse med eiendomsomsetning, gjerne av økonomisk karakter.

 

Restaurere

Gjenoppbygge, sette i stand en bygning og føre den tilbake til opprinnelig utførelse.

 

Rettsvern

Vil si det vern eller den beskyttelse en rettighetshaver (f.eks panthaveren) har i kollisjonstilfeller med andre rettighetshavere i samme gjenstand eller rettighet.

 

Sameie

To el. fleres eiendomsrett til felles formuesgode, fast eiendom, løsøre eller annet, når retten regnes i ideell andel (prosent eller brøk). Rettsforholdet mellom sameierne er nærmere regulert i sameieloven av 1965.

 

Samskyldnere

Flere personer som har forpliktet seg i fellesskap (solidarisk forpliktelse).

Seksjonering Opp

Oppdeling av bygning eller festerett i eierseksjoner

 

Seksjonsnummer

Nummerering av en oppdelt bygning. Se eierleilighet.

 

Sekundærdel

(tidligere tilleggsdel) Boder og oppbevaringsrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom, balkonger, terrasser og andre åpne deler og rom for kommunikasjon, inklusiv trapp mellom rom som nevnt her.

 

Servitutt

Særskilt råderett over en annens faste eiendom, f.eks. veirett, fiskerett (positive servitutt). Forbud mot oppførelse av bygning over en viss høyde osv. (negative servitutt). Servitutt kan erverves ved avtale (må tinglyses for å få rettsvern mot utenforstående) eller ved hevd.

 

Skattetakst

Verdigrunnlaget for å beregne eiendomsskatt (i de kommuner som har vedtatt å ha slik skatt).

 

Skjønn

1. Vurdering i hensikt å gi en verdisetting.. - 2. Avtalt ordning for verdiansettelser i forsikring, i praksis ved partoppnevnelse av utenforstående sakkyndige som fastsetter skadens omfang med bindende virkning for selskap og sikrede.

 

Skjønnsmenn

Betegnelse på de som er oppnevnte som sakkyndige (lekdommerne i rettssammenheng) og deltar ved skjønnfastsettelse.

 

Skjøte

Et offisielt dokument som viser hvem som er eier av en eiendom.

 

Takst

Takst er en verdivurdering, og er vanligvis nødvendig når du skal låne penger med sikkerhet i eiendom/bolig, ved refinansiering, skifte/arv, og ved hjemmelsoverføring (slag/kjøp eller lignende). Takstens konklusjon er markedsverdi og låneverdi.

 

Takstnøkkelen

Databasert rapporteringssystem for taksering. Brukes av NTF medlemmer.

 

Teknisk verdi, bygning

På grunnlag av dagens byggepriser beregnes normale byggekostnader for oppføring av tilsvarende bebyggelse. Det gjøres fradrag for verdiforringelse (teknisk foreldelse, vedlikeholdsmangler) og eventuelle gjenstående arbeider.

 

Teknisk verdi, tomt

Normale tomtekostnader er markedsverdi av råtomt, samt normale opparbeidelseskostnader for tekniske anlegg og tilknytningsavgifter for vann, avløp og strøm. Tomteverdi ansettes uten hensyn tatt til eventuelle festeforhold. Det må imidlertid redegjøres for festeforhold.

 

Terrasse

Plan forhøyning foran bygning.

 

Tilstandsanalyse

Er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av en bolig. Rapporten beskriver eventuelle mangler og/eller tilstandssvekkelser, uavhengig av markedskonjunkturene. Kombineres gjerne med verditakst.

 

Tinglysing

Registrering av rettsstiftelser som lovgivningen undertiden krever for at disse skal stå seg overfor tredjemenn og kreditorer (rettsvern). Tinglysning av rettsstiftelser i fast eiendom skjer ved tinglysingskontoret. Der loven påbyr tinglysning av rettsstiftelser i løsøre, skjer dette ved det sentrale Landsregisteret for rettigheter i løsøre (Løsøreregisteret), Brønnøysund.

 

Tinglysingsattest

Attest som gis på det dokument som kreves tinglyst, og som går på at tinglysning har funnet sted.

 

Tinglysingsregister

Se tinglysning og registernummer.

 

Tingsrett

(Til 2002 herreds- og byrett), hører til de alm. domstoler. Tingsretten behandler alle sivile saker i første instans, med mindre annet er bestemt, samt anke og kjæremål mot avgjørelser ved forliksrådet som kan angripes. Under hovedforhandlingen deltar en fagdommer, og i visse tilfeller to meddommere (legdommere). I straffesaker deltar alltid to meddommere. Tingsretten gis ofte navn etter sakstypen som behandles, f.eks. skifteretten, forhørsretten mv.

 

Tvangsauksjon

Tvangsauksjon som avholdes som ledd i en gjeldsinndrivelse, og da slik at heftelser med dårligere prioritet enn den som krever tvangsauksjon, bortfaller så langt kjøpesummen ikke gir dekning. Tvangsauksjon avholdes av namsmyndighetene på kreditors begjæring og følger nærmere regler i tvangsfullbyrdelsesloven av 1992. Trolig vil tvangsauksjon bli mindre vanlig etter lovens innføring av tvangssalg med bruk av medhjelper (eiendomsmegler, advokat mv.).

 

Uaktsomhet

Uforsiktig eller klanderverdig handlemåte.

 

Underpant

Pant i goder som forblir i pantsetters besittelse. Som hovedregel må løsøre ved såkalt håndpantsettelse tas fra pantsetter om rettsvern skal oppnås, men det finnes mange unntak, bl.a. for løsøre som brukes i næringsvirksomhet. Panteloven av 1980.

 

Utleggsforretning

Gir kreditor panterett i de ting som er utlagt, og som etter en viss frist kan settes til tvangsauksjon for at kreditor skal oppnå dekning for sitt tilgodehavende.

 

Utleggspant

Panterett stiftet ved utleggsforretning.

 

Utleiekontrakt

Kontrakt i forbindelse med utleie av deler av egen bolig/leilighet. Utleiekontrakt kan/vil ha betydning i forbindelse med taksering.

 

Utpantning

Kan gis for visse krav som i følge lov er gitt utpantningsrett til sikring av en pengefordring. Rettsvirkningen er den samme som for utleggsforretning.

 

Vekselobligasjon

Gjeldsbrev som brukes som lånepapir i banker. Vekselobligasjon er i alm. forsynt med endossement av flere personer, som i virkeligheten er forlovere for låntakeren.

 

Veranda

Fundamentert utbygg på bolighus.

 

Verdi- og lånetakst

Er en vurdering av markedsverdien på eiendommen/boligen på takseringsdagen med hensyn tatt til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, eventuelle heftelser, bruksrettigheter, utidsmessighet, alder, m.v.

 

Verdivurdering

En verdivurdering er en forenklet vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet og hvor godt vedlikeholdt bolig, men ingen teknisk vurdering blir gitt. Ikke alle låneinstitusjoner aksepterer verdivurderinger, men enkelte gjør det.

 

Vitterlighetsvitne

Vitne som bekrefter ektheten av en underskrift på et dokument eller at han var til stede da et dokument ble satt opp.

 

Våtromsnormen

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV). Normen kan brukes både ved nybygging og rehabilitering. BVN skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid. BVN er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder. BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene.

 

Fagfolk og bedrifter kan sertifisere seg i henhold til Byggebransjens våtromsnorm, BVN. Bedriftene kan da benytte tittelen ”Godkjent bedrift”, og de har anledning til å benytte BVNs logo.

 

Typer Godkjente bedrifter:

 

•Godkjent utførende bedrift

•Godkjent prosjekterende bedrift

•Godkjent takstbedrift

•Åremålskontrakt

•Kontrakt med gyldighet til et gitt tidspunkt.

 

© 2014 | Takst Sør as | takst@takst-sor.no | Mobil: 959 36 505 | Org.nr.: 988 442 623