Tips

Her er en kort orientering om det som omhandler kjøp/salg av en bolig. For en mer utfyllende beskrivelse kan du klikke på de forskjellige fanene over.

 

Råd ved boligkjøp

Kjøp av bolig vil for de aller fleste være den økonomisk sett største og viktigste enkelt transaksjon som gjøres. De fleste gjøre en slik handel en eller høyest noen få ganger i livet.

 

Råd ved boligsalg

Salg av boligen din bør planlegges nøye, for kjøp av bolig vil for de aller fleste være den økonomisk sett største og viktigste enkelt transaksjon som gjøres og det er derfor viktig at nettopp din bolig fremstilles mest mulig attraktiv for kjøperne, for å oppnå best mulig pris.

 

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er et nytt produkt som vi tror vil bli dominerende ved omsetning av boligeiendommer.

 

Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert ved sin gjennomgang av takstobjektet, og den tar dessuten spesielt sikte på å beskrive de forholdene som, etter takstmannens skjønn, har betydning ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten har ett nytt element som takstbransjen ikke har benyttet i sine rapporter tidligere, nemlig levetidsbetraktninger. Det er viktig at huseiere, både kjøpere og selgere, får en klar forståelse for at en brukt bolig ikke kan tilfredsstille kravene til en helt ny bolig. Det er derfor utarbeidet en tabell på generell basis med "normallevetid" for viktige bygningsdeler. I denne tabellen er normal levetid angitt som høyeste og laveste forventet teknisk levetid.

 

Rapporten har fått meget god omtale av Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund. Disse har vært høringsorganer i utviklingen av produktet.

Boligsalgsrapporten er basert på et helt nytt dataprogram, og kan bare leveres av takstmenn som har fått den nødvendige opplæring.

Boligsalgsrapporten tar utgangspunkt i en Bygningsteknisk gjennomgang, men det vil etter hvert bli utarbeidet tilleggsmoduler som f.eks:

 

Eierskifteforsikring

Salg av eiendom er for de fleste mennesker den viktigste handel som gjennomføres i løpet av livet. Avhendingsloven og kjøpsloven regulerer mange av de spørsmål som kan oppstå i forholdet mellom deg som selger og kjøperen. Det er derfor vel anvendt tid å sette seg litt inn i de regler som gjelder, særlig viktig er det å være klar over hvilket ansvar du som selger kan ha dersom det i ettertid oppdages feil ved eiendommen.

 

Rettspraksis og erfaring viser at mange salg ender opp med en klage og et krav fra kjøper. I de aller fleste tilfeller kommer krav om prisavslag fra kjøper som en stor overraskelse på selger. Svært få selgere har regnet med at større eller mindre deler av kjøpesummen må tilbakebetales pga. en mangel ved eiendommen som selger ikke var klar over.

 

Det er kjøpsavtalen og avhendingsloven (kjøpsloven for aksje- og andelsleiligheter) som regulerer om det er selger eller kjøper som må bære kostnaden ved å rette eventuelle feil som oppdages etter overtagelse. Det finnes eksempler der selger er dømt til å tilbakebetale betydelige beløp av kjøpesummen som følge av Avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar 1993.

 

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er basert på en avholdt tilstandsanalyse.

Daglig- og faglig ansvarlig for Boligtakst har her laget en mer utdypende forklaring om tilstandsanalyse og hva det innebærer i forhold til NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk. Standarden er utarbeidet av fagfolk for fagfolk, og kan være noe vanskelig å forstå.

 

Tilstandskontroll gjøres mot det referansenivå som legges til grunn og en tilstandsrapport levert av medlem i Norges Takseringsforbund blir normalt utført iht. Norsk Standard 3424 som en "nivå 1" rapport og er basert på befaring uten inngrep i noen konstruksjon. Rapporter på annet nivå må avtales særskilt.

 

Tilstandsanalysen kan avdekke eller etterlate mistanke om skader/mangler som det vil kreve inngripen i konstruksjonen for å få undersøkt nærmere, og avdekke behov for mer omfattende undersøkelser.

 

Ved bruk av tilstandsrapport overtar takstmannen deler av eiers ansvar/risiko for feil/mangler. Dette gjelder økonomisk ansvar for de feil/mangler han som fagperson burde ha oppdaget etter å ha undersøkt objektet slik god takstmannsskikk tilsier, (Profesjonsansvar).

Bruk av tilstandsanalyse gir ikke noen garanti mot at problemer kan oppstå i ettertid, men skal i høy grad redusere risiko for at så skjer. En fagmann har gode forutsetninger for å finne feil/mangler, og til å vurdere en generell tilstand.

 

© 2014 | Takst Sør as | takst@takst-sor.no | Mobil: 959 36 505 | Org.nr.: 988 442 623