Tjenester

 

Boligsalgsrapport

På det tidspunkt Boligsalgsrapporten ble utarbeidet fantes det fire ulike takstorganisasjoner for takstmenn i Norge, hvor alle var delaktig i utarbeidelsen av Boligsalgsrapporten. I dag er det kun medlemmer fra Norges TakseringsForbund og NITO Takst som utarbeider slike rapporter.

Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen, og gir en god oversikt over byggets tilstand. Rapporten kan også leveres med verdivurdering eller arealberegning.

Nærmere forklaring om boligsalgsrapport finner du i vår hovedmeny, under fanen TIPS.

 

Forhåndstakst

Forhåndstakst utføres iht. NTFs regler, NS3451 og NS 3940. Taksten er en forhåndsvurdering av eiendommen og gjelder som regel ikke før eiendommen er bebygd og opparbeidet til komplett ferdigstillelse, med offentlig brukstillatelse, og utført slik som beskrevet i takstdokumentet. Taksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/planer m.m. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.

 

Kontroll

Nytt i 2013 er innføring av uavhengig kontroll etter forsikrift. Dette trer i kraft den 01.01.2013. Uavhengig kontroll betyr at både prosjektering og utførelse skal kontrolleres. Grad av kontroll avhenger av tiltaksklasse for prosjekteringen.

 

I tiltaksklasse 1 (eneboliger samt fritidsboliger med mer enn en boenhet) omfatter kontrollen fuktsikring av våtrom samt lufttetting av bygningen. I tillegg skal det kontrolleres at utførelsen faktisk samsvarer med prosjekteringen.

Det er tiltakshaver (byggheren) som er ansvarlig for å engasjere uavhengig kontroll. Vi som takstmenn har ingen bindinger til noen av partene, og tilfredsstiller derfor kravene til uavhengighet.

 

Reklamasjonsvurdering

Utarbeidelse av reklamasjonsrapportering gjøres oftest i forbindelse med eierskifte eller ved reklamasjon på utførelse.

 

Skadetaksering

Skadetaksering utføres vanligvis på oppdrag fra et forsikringsselskap. Vi har lang og bred erfaring fra taksering av alle type bygningsskader. Dersom du ikke skulle være enig i et forsikringsoppgjør, kan vi også bistå med omtaksering på vegne av forsikringstaker / skadelidt.

 

Skjønn

Skjønn benyttes oftest når det er store/omfattende og kompliserte skader, for eksempel etter en brann, hvor det meste av bygningen er skadet. Skjønn kan for øvrig benyttes uavhengig av skadens størrelse, og kan være aktuelt dersom det oppstår uenigheter mellom partene. Når det gjelder skjønn er det viktig å ha god kompetanse og solid erfaring, ettersom man da skal samarbeide med en annen fagkyndig oppnevnt av den annen part. Vi har lang erfaring innen skjønn, både etter omfattende brannskade, vannskader og naturskader.

 

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene. Tilstandsrapporten kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.

 

Tomtetakster

Taksering av tomter til bolig- fritids- eller næringsformål.

Verditaksering av bolig/fritidsbolig

En verditakst gir deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt bolig er m.m.

 

Verditaksering av næringseiendom

Verditakst av næringseiendom gir deg en vurdering av markedsverdien av eiendommen. Som ved taksering av bolig vurderes bygningens størrelse, standard/kvaliteter, beliggenhet, utbyggingspotensiale etc., men ved næringstakst vil det vanligvis være eiendommen leieinntekter, eller potensielle leieinntekter som er avgjørende for markedsverdien. Som grunnlag for konklusjon benyttes blant annet kontantstrømanalyse, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier.

 

Våtromsskader

Vurdering av utførte arbeider på våtrom. Vi er godkjent takstbedrift etter Byggerbransjens våtromsnorm (BVN).

 

© 2014 | Takst Sør as | takst@takst-sor.no | Mobil: 959 36 505 | Org.nr.: 988 442 623